Имунология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Antistreptolysin O (ASO) UI/ml
C - reactive protein (CRP) mg/ml
Rheumatoid factor (RF) UI/ml

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А). Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Такса за измерване - 65 лева