Сътрудничество

Органи за сътрудничество в НСВОК са Общо събрание и Комитет по верификация

С цел подобряване на сътрудничеството, взаимната помощ и взаимният контрол, към НСВОК се създават следните органи:

Събрание на участниците

Събранието на участниците се свиква най-малко веднъж годишно от координатора по негова инициатива или по инициатива на поне 10% от участниците. Събранието на участниците обсъжда въпроси от общ интерес, свързани с функционирането, развитието и усъвършенстването на НСВОК. Събранието на участниците може да се проведе, както присъствено, така и чрез използването на Интернет базирани технологии.

Комитет по верификация

Комитетът по верификация е компетентен да вземе решение и да направи препоръки за:

  • Спорове между участници или участник и координатор.
  • Промени в правилата и методите за оценка.
  • Потвърждава отказ за издаване на сертификат.

Комитетът по верификация се състои от двама поредставители на координатора и двама представители на участниците, избрани от тях. Комитетът взема решение с мнозинство