Статистика

Статистика

В НСВОК се прилага Robust Algorithm за статистическо сравнение:

(референция ISO 13528:2005(E) - Annex C (Robust analysis)

Определяне на начална медиана

x* = median of xi (i = 1, 2, ..., p)

Определя се начално стандартно отклонение

s* = 1,483 median of |xi − x *| (i = 1, 2, ..., p). ϭ=s*.1.5

Премахване на грубо погрешни резултати

За всяка измерена стойност

(xi): > max xi=( x* + ϭ) се приравняват на max

xi < min xi=( x* - ϭ) се приравняват на min xi

С тези стойности на xi се пресмятат

x* = Σ хi/n

s* = 1,134 √ [ 1/(n-1) *  Σ (xi - x*) ]

Така полученото ново s* се умножава по 1,5 за получаването на нова ϭ

ϭ=s*.1.5

Изчислението се повтаря с новите стойности на max xi и min xi , докато първите три цифри на х* и s* станат еднакви с тези от предходното изчисление.

Получените стойности са:

x* = target value(X)

s* = SD

Изчисляват се z-score, CV% и D% на всеки участник на базата на измерените от тях стойности.

z-score(SDI) = [X-x]/SD

CV% = SD*100/X

D% = 100*[(x-X)]X

След анализа на резултатите от измерванията, всеки участник може да види на своя акаунт следните данни:

 

1. Числово изражение на измерената стойност и статистическите показатели

Report Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Графично изображение на резултатите от z-score на участника и на групата, в която е включен.
Report z score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Графично изображение на резултатите от D% на участника и на групата, в която е включен.

Report D

 

 

 

 

 4. Справка за резултатите на всеки аналит за избран период от време.

Report Analits

 

 

 

 

 5. Справка за всяко извършено измерване по Програми

Report Programs