Политика по качеството

Описание на дейността

През 2014 година ЦЗПЗ изгради Национална система за Външна оценка на качеството на клиничните лаборатории(НСВОК). Това е система за междулабораторни сравнения и външен контрол на качеството на клиничните лаборатории. Изградена е при спазване на изискванията на ISO/IEC 17043 Conformity assessment — General requirements for proficiency testing.
ЦЗПЗ, като независима нетърговска организация е Координатор на системата, а клиничните лаборатории са Участници в системата.
Като координатор, ЦЗПЗ закупува контролни материали от производители на такива, разпределя ги между участниците и определя срок, в който участниците измерват показателите във всеки един от контролните материали. ЦЗПЗ е изградила онлайн базирана информационна система (www.nsvok.net), в която участниците нанасят стойностите на измерените показатели. Информационната система анализира нанесените стойности и всеки участник може да види в своя акаунт статистическа информация за проведеното изследване и наличието на отклонения от нормата.
Информационната система е изградена при спазване на изискванията на ISO 13528:2005(E), като се използват два метода за статистическа оценка: Сравнение по „обявена стойност“ и Сравнение по „robust algorithm”.
Всеки участник, който спазва изискванията на НСВОК получава годишен сертификат за участие в НСВОК, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 31 януари 2014, който сертификат му позволява да работи и по договор с НЗОК, съгласно изискванията на НРД.

Политика по качеството

Основна цел на Център за защита правата в здравеопазването е за запазване и разширяване на броя на участниците в НСВОК, организирана и ръководена от сдружението. Предлагането на качествени услуги предполага изпълнение на изискванията на Системата за Управление на Качеството на всеки етап от всички процеси, необходими за изпълнение на услугата:

• Използване на качествени контролни материали;
• Високо ниво на компетентност при доставката и разпределението на контролните материали и извършването на анализ;
• Бързо усвояване и използване на новите технологии;
• Анализ на пазара, потенциални участници в НСВОК и потребителското търсене;
• Участие в Комитет по верификация и Общо събрание

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството се придържа към:
• Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на участниците от извършваните контроли, анализ, разпределение и дистрибуция, достъпност на базата данни и съхраняване на резултатите от междулабораторните сравнения;
• Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на годишни резултати, заплащане, имидж пред държавна администрация и местната власт;
• Периодичен преглед и при необходимост - актуализация на обявената вече политика на системата по качество.

Изискванията на Системата за управление на качеството, свързани с обслужването на участниците, мотивацията и обучението на работещите във сдружението, както и работата с партньорите и доставчиците, гарантират интересите на всички участници в системата и на цялото общество.

Качественото обслужване на участниците е основен принцип в работата на сдружението. Участникът не само трябва да бъде обслужван любезно, но трябва да бъде обучаван, да бъде защитаван неговия интерес, а НСВОК да му осигурява удовлетвореност и убеденост от полезността на системата.