Център за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) е независима неправителствена организация.


Регистрация
ЦЗПЗ е регистрирана в СГС по ФД № 14322/2007. Организацията е създадена в обществена полза и е регистрирана по ЗЮЛНЦ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 175372371.

Mисия
Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права. 

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:

- пациентите и здравноосигурените лица,

- медицинските професионалисти,

- юридическите лица;

Защитата на права в здравеопазването включва:

- действия за повишаване на информираността,

- действия за подобряване на правилата и регламентите

- противодействие при нарушени права

 

Цели:

Целта на сдружението, съгласно Устава, е: „Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България”.

В изпълнение на тази цел, ние създаwame обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права, като :

- Изградихме център за обща и специализирана информация по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване,

- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред,

- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи,

- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенстването на здравеопазването,

- Координираме Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории.

 

Ръководство
ЦЗПЗ се управлява от Управителен съвет в състав: Д-р Николай Болтаджиев - Председател и членове Д-р Стойчо Кацаров и Ангелина Бонева - Кхан

 boltadjiev elips  khan elips  stoicho elips
 Д-р Николай Болтаджиев  Ангелина Бонева - Кхан Д-р Стойчо Кацаров

 

Консултанти на НСВОК са проф. Маргаритка Бончева и д-р Георги Тодоров

 m boncheva  todorov
 проф. Маргаритка Бончева   д-р Георги Тодоров

 

Отговорник по качеството е Бояна Ботева

 b boteva
 Боряна Ботева


Можете да научите още за нас, като посетите нашия сайт за здравни новини и коментари, свързани с правата в здравеопазването Право&Здраве.

 
 
 
Започнете външния контрол сега!
заявление