Център за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) е независима неправителствена организация.

Регистрация

ЦЗПЗ е регистрирана в СГС по ФД № 14322/2007. Организацията е създадена в обществена полза и е регистрирана по ЗЮЛНЦ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 175372371.

Цели

Целите на сдружението, съгласно Устава, са: „Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България”.

Нашата мисия

Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права. 

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:

- пациентите и здравноосигурените лица,

- медицинските професионалисти,

- юридическите лица;

Защитата на права в здравеопазването включва:

- действия за повишаване на информираността,

- действия за подобряване на правилата и регламентите

- противодействие при нарушени права

Цели:

Нашата цел е да създадем обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права. В изпълнение на тази цел, ние:

- Изградихме център за обща и специализирана информация по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване,

- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред,

- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи,

- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенстването на здравеопазването,

- Координираме Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории.

Ръководство

ЦЗПЗ се управлява от Управителен съвет в състав: Д-р Николай Болтаджиев - Председател и членове Зелма Алмалех и Ангелина Бонева - Кхан

Консултанти на НСВОК са проф. Маргаритка Бончева и д-р Георги Тодоров

Научи още

Можете да научите още за нас, като посетите нашия сайт за здравни новини Право&Здраве , също така сайта Навигатор на пациента с онкологични заболявания .

За нас https://nsvok.net/
Start participate now!
request