Участие

Включването на нов участник може да стане по всяко време на годината.

Право да участва

В програмите на НСВОК за външна оценка на качеството може да участва всяко лечебно заведение - самостоятелна клинична лаборатория, или лечебно заведение, в чиято структура има клинична лаборатория. Системата е изградена по начин, който гарантира тайната на резултатите. Регистрацията на резултати може да бъде извършена само и единствено от участника. Достъп до тях има само съответният участник и администраторът на базата данни. Предоставяне на информация на трети лица, става само след изрично писмено съгласие на участника, или по искане на овластен от закона компетентен държавен орган.

Договор

Включването на нов участник в НСВОК може да стане по всяко време на годината. С цел най-добра защита на интересите му, всеки участник сключва договор с Координатора.

Контролни материали

В НСВОК се използват Контролни материали само от утвърдени световни производители на такива, с най-високо възможно ниво на проследимост. Контролните материали от един и същи вид с различни стойности се разпределят на случаен принцип между участниците от изграден за целта модул в системата на НСВОК.

Всеки участник получава по предварително определен от координатора график, контролни материали. Контролните материали са етикетирани с обозначено наименование на Програмата и срока за изследване. Материалите се доставят от куриер в хладилна чанта с приемно-предавателен протокол и календарна схема за изследване.

Когато при получаване на контролните материали, участникът установи повреда, контролните материали се изпращат отново от координатора. Ако материалът е повреден или загубен след получаването му от участника, разходите за нов материал са за негова сметка.

Измерване

Участникът измерва получените контролни материали заедно с пробите на пациентите и въвежда лично получените резултати в своя акаунт, в определения от координатора за всеки отделен случай срок.

Срокът за въвеждане на резултатите се обявява на Интернет страницата на НСВОК, а участниците се уведомяват и по електронната поща.

Резултатите и статистическите данни от външния контрол се съхраняват на сървъра на НСВОК за срок от 3 години и всеки участникът има достъп до своите данни по всяко време в своя акаунт.

Такса за участие

Системата на НСВОК е разходопокривна. Всеки участник заплаща такса за участие, чиито размер зависи от избраните Програми. Актуалните в момента такси може да получите, като се свържете с нас на някои от посочените телефони.