Коронавирус антитела

Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината

Аналит Мерна единица
Sars_Cov 2 S1 IgG BAU/ml

 

Подготовка на контролните материали

Контролните материали са готови за употреба. Съхраняват се според инструкциите на производителя и организаторите.

Такса за измерване  75 лева