Туморни маркери

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Alfa Fetoprotein (AFP) IU/ml
Beta hCG IU/l
CA - 125 IU/ml
CA - 15-3  IU/ml
CA - 19-9  IU/ml
Carcinoembryonic antigen (CEA)  μg/l 
PSA, free μg/l
PSA, total μg/l
HE4  pmol/l

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А). Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Такса за измерване - 135 лева