Медицински стандарт по клинична лаборатория и БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Нормативна уредба

НСВОК осъществява външна оценка на качеството на клиничните лаборатории, съгласно Наредба № 1/ 14.01.2014. ДВ от 31.01.2014г за утвърждаване на Медицински стандарт по клинична лаборатория, БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Определяне на стойност

НСВОК е изградена да прилага всеки един от методите за определяне на стойност (assigned value) - обявена стойност, съгласувана стойност, референтно определена стойност и др. При определяне на „assigned value“, чрез съгласувана стойност, се прилага метода „robust average“ по смисъла на ISO 13528:2005(E).

След анализ на въведените резултати от измерванията, всеки един от участниците има достъп до статистически обработените резултатите:

Оценка

Z-score (SDI) се оценява се по следната скала:

Несъответствие

Сертифициране

Сертификат за участие в НСВОК е валиден за сключване на договор с НЗОК и се издава по правилото за Клинична химия N-2, а за останалите програми N-1, където N е броя на контролни изследвания за една година. В Сертификата се посочват идентификационните данни на лечебното заведение, срока за който е издаден и всички Програми и аналити, по които е извършена външна оценка на качеството.

Възникнали спорове между участника и координатора се решават в дух на доброжелателство и разбирателство от Комитета по верификация или Общото събрание, а при невъзможност пред гражданските съдилища по предвидения от закона ред

Правила https://nsvok.net/ Super User
Copyright © 2020 ЦЗПЗ All Rights Reserved.
Designed by Gavick.